sobota, 22.6.2024, 15:45 h

facebook facebook20 rokov vysielania TV PEZINOK

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 15. 10. 2018, 18.00 h


Na Cajle sa budujú priechody pre chodcov

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 15. 10. 2018, 18.00 h


Čas na podávanie žiadostí o dotácie s blíži

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 15. 10. 2018, 18.00 h


Celomestská likvidácia odpadu z domácností

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 15. 10. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - POZEMKY V AREÁLI DREVONY

Mesto Pezinok podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, pozemky v lokalite ,,areál Drevony“, vo vlastníctve Mesta Pezinok, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 4234, vedených Správou katastra Pezinok, konkrétne:

• pozemok parc. registra „C“ KN č. 2910/70, druh: Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1.829 m2, podľa LV 4234

• pozemok parc. registra „C“ KN č. 2910/19, druh: Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 866 m2, podľa LV 4234 spolu vo výmere: 2.695 m2

2. Minimálna kúpna cena: 31 €/m2

3. Územie slúžiace predovšetkým pre lokalizáciu a rozvoj drobnej výroby, komunálnej výroby a výrobných služieb, ktoré nerušia a neobmedzujú životné a obytné prostredie mesta. Územie je charakteristické nekompaktnou zástavbou so situovaním prevažne nízkopodlažných halových objektov slúžiacich pre výrobné i nevýrobné služby, skladovanie a výrobné prevádzky s obmedzeným negatívnym dopadom na okolie so značným podielom spevnených obslužných plôch.

4. Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave v akom sa nachádza. Vyhlasovateľ prehlasuje, že predmet súťaže je bez nájomných vzťahov.

B. PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému.

2. Záujemca predloží vo svojej ponuke:

• označenie záujemcu, pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu; pri právnickej osobe a fyzickej osoby podnikateľovi: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia ku konaniu,

• návrh na uzavretie zmluvy, za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú cenu za predmet súťaže, uvedenú v EUR s DPH, s dátumom a podpisom záujemcu,

• vyhlásenie, že súhlasí so všetkými vyhlásenými podmienkami súťaže,

• kontakt: telefón a email, dôležitý pre komunikáciu k elektronickej aukcii, (ďalej spolu len návrh).

3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.

4. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať najneskôr do 22. 10. 2018 do 11.00 h v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu, na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS – predaj pozemkov parc. reg. ,,C“ č. 2910/70, 2910/19 NEOTVÁRAŤ!“

5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční dňa 22. 10. 2018 o 14.00 h v budove Mestského úradu v Pezinku, Radničné námestie 7, v zasadačke č. d. 12, na I. posch.  

6. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov, sa stanoví termín uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická aukcia na predaj majetku. V prípade predloženia len jedného návrhu sa elektronická aukcia neuskutoční.

7. Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA.

8. Priebeh súťaže aj s aukciou je neverejný.

9. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže oznámený bezodkladne po skončení elektronickej aukcie, resp. po vyhodnotení návrhu, v prípade predloženia len jedného návrhu. Rovnako vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ostatných účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje realizovať komunikáciu prevažne elektronickou formou.

11. Vyhlasovateľ uzatvorí kúpnu zmluvu výlučne s víťazom súťaže.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi záujemcom a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

13. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich cenové návrhy.

14. Vyhlasovateľ schválil predaj predmetu súťaže na základe obchodnej verejnej súťaže elektronickou aukciou na Mestskom zastupiteľstve v Pezinku dňa 18.09.2018.

C. PODMIENKY ZMLUVY

1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh kúpnej zmluvy, spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii kúpnej zmluvy, jej podpise, uhradenia kúpnej ceny a podania návrhu na kataster.

3. Označenie vyhlasovateľa ako predávajúceho je nasledovné: Mesto Pezinok

Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

IČO: 00 30 50 22

DIČ: 2020662226

Štatutárny orgán: Mgr. Oliver Solga, primátor

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,

číslo účtu: 6602006001/5600

IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001

4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:

(a) spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny: najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy prevodom na účet mesta Pezinok

(b) zmluvná pokuta pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo výške 0,1 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy

(c) návrh na vklad podá predávajúci a to až po úplnom zaplatení kúpnej ceny

(d) osobitná podmienka: Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny

(e) správny poplatok súvisiaci s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže na kontaktnú osobu: JUDr. Zuzana Krajčovičová, právnik MsÚ v Pezinku, organizátor súťaže, e-mail: zuzana.krajcovicova@msupezinok.sk, tel. č. 033/6901 207.

RADI PORADÍME

Dan Brown
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon príde do Guggenheimovho múzea moderného umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.

Magdaléna Pirožeková
Ženy týrané svojím okolím aj najbližšou rodinou sa snažia skryť domáce násilie pred vonkajším svetom. Monika je jednou z nich. Raz si však povedala DOSŤ!

Steven Levy
Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor.

Yuval Noah Harari
„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“ 
V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik...

Jaroslava Kuchtová
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho rodičia boli vzali so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni ho nevzali! Nechali ho doma u starkej, a tak začína chodiť do novej školy.

Kamil Peteraj
Bol raz jeden hrad zo šľahačky, biely a sladký a bývala v ňom šľahačková princezná. Raz, keď dorástla, usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači z celého sveta.

Miro Jaroš
Milé deti, mám veľkú radosť, že ste také šikovné a že sme sa už veľa vecí spolu stihli naučiť. Ani tentoraz to nebude inak. V tejto knihe budeme spolu oslavovať narodeniny.

Jan Lebeda
Vo svojich nových dobrodružstvách sa škriatok Medovníček stará nielen o včeličky, ale pomáha každému, kto to potrebuje. Asistuje pri bežeckých pretekoch slimákov, vylieči včeličke krídelko